Rektorska Komisja ds. planu równości płci
Plan równości płci
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, wprowadził Plan równości płci.
 
      Plan równości płci - ramowy plan działań na lata 2022-2024 powstał z myślą o całej wspólnocie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Sformułowano w nim kluczowe zasady, cele i działania, promujące równość szans dla wszystkich pracujących, uczących się lub przygotowujących rozprawy doktorskie w Uczelni. Jego głównym zadaniem jest stworzenie warunków umożliwiających pracę i naukę w środowisku bezpiecznym, zapewniającym poszanowanie różnorodności, wolność od dyskryminacji, swobodę rozwoju, a także równe traktowanie i jednakowe szanse dla wszystkich członków wspólnoty akademickiej.
 
      W ramach Planu wyodrębniono 6 celów, dla realizacji których zaplanowano 27 różnorodnych działań, wpisujących się w pięć najważniejszych obszarów zdefiniowanych przez Komisję Europejską jako kluczowe dla osiągnięcia równości płci w badaniach i innowacjach. Cele Planu zostały sformułowane na podstawie wniosków wyciągniętych podczas realizacji działań diagnostycznych w obszarach zidentyfikowanych jako wymagające korekty i/lub wprowadzenia określonych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Mają one za zadanie umożliwienie wsparcia osób pracujących i uczących się w Uczelni, tak aby każdy – bez względu na płeć – miał równy i nieograniczony dostęp do zasobów umożliwiających rozwój zawodowy i edukację oraz by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, z korzyścią dla siebie oraz dla UR w Krakowie.
 
      W fazie wdrażania Planu przewidziano realizację szkoleń i aktywności podnoszących świadomość znaczenia zagadnień równościowych oraz wprowadzenie rozwiązań wspomagających rozwój zawodowy czy ułatwiających łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Zaplanowano również monitorowanie realizacji założonych celów w oparciu o zadeklarowane wskaźniki, a w razie konieczności – opracowanie mechanizmów doskonalących.
 
      Plan opracowali członkowie Rektorskiej Komisji ds. Planu równości płci. Skład komisji uwzględniał przedstawicieli wszystkich interesariuszy wewnętrznych, z zachowaniem równowagi pod względem płci, etapu kariery zawodowej, pełnionej funkcji, jednostki zatrudnienia/uczenia się w Uczelni, dzięki czemu zapewniał szeroką perspektywę poglądów i opinii na temat zagadnień równościowych, w tym związanych z płcią.
 
Zarządzenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
 
Załącznik 1 - Plan Równości Płci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie