Rektorska Komisja ds. planu równości płci
Rektorska Komisja ds. Planu równości płci

Zarządzeniem Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 roku powołano Rektorską Komisję ds. planu równości płci.

Podstawowym i nadrzędnym zadaniem Komisji, jest opracowanie i wdrożenie „Planu równości płci” dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który ma służyć społeczności akademickiej, tak, aby nasza Uczelnia stała się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich pracowników i studentów.

Zgodnie z misją i strategią naszej Alma Mater, Uniwersytet Rolniczy jest instytucją bezpieczną, wolną od dyskryminacji, szanującą zasady równości i różnorodności. Uczelnia jest jednostką inspirującą i wspierającą całą społeczność akademicką w rozwoju zawodowym oraz osobistym.

Opracowanie „Planu równości płci” zostało poprzedzone częścią diagnostyczną: analizami, badaniami oraz konsultacjami realizowanymi w naszym Uniwersytecie. Ich celem było ustalenie rzeczywistej, bieżącej sytuacji, w tym zidentyfikowanie potencjalnych problemów i barier instytucjonalnych oraz wyłonienie obszarów wymagających korekty. W fazie wdrażania Planu realizowane będą szkolenia i inne aktywności podnoszące świadomość wagi zagadnień równościowych, rozwiązania wspomagające rozwój zawodowy czy ułatwiające łączenie pracy z życiem osobistym. Kolejnym etapem będzie faza monitorowania, czyli regularne kontrolowanie i ocena postępów w oparciu o zadeklarowane wskaźniki, a w razie konieczności - opracowanie środków usprawniających.

Plan zaprojektowano tak, aby uwzględniał konkretne, swoiste potrzeby społeczności akademickiej Uniwersytetu i był dopasowany do jego specyfiki.

Wśród korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie „Planu równości płci”, a w szerszym ujęciu, promowanie równości płci w organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego, należy wymienić pozytywny wpływ na:

  • tworzenie lepszego środowiska pracy i nauki dla WSZYSTKICH,
  • poczucie wspólnoty,
  • dialog społeczny i współpracę,
  • rozwój osobisty i zawodowy,
  • przyciąganie i zatrzymywanie talentów,
  • wykorzystanie potencjału różnorodności,
  • jakość badań i kształcenia,
  • konkurencyjność Uczelni w środowisku,
  • możliwość aktywnego uczestniczenia w grantach i projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  • zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii równości płci.

Wdrożenie „Planu równości płci” będzie miało korzystny wpływ na różnorodne aspekty funkcjonowania Uniwersytetu, w tym także komfort pracy i studiowania, co stanowi źródło integracji społeczności akademickiej Uczelni.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie